tom LVIII, 2019

DZIEDZICTWO KULTUROWE

REDAKTORKA TEMATYCZNA:
Blanka Soukupová

Tom LVIII do pobrania w formacie PDF >>>

 

Strony tytułowe (PDF)

Strona redakcyjna (PDF)

SPIS TREŚCI (PDF)

ROZPRAWY

Ingrid Slavec Gradišnik
The Nation-State Celebrates: Research Horizons in Slovenia
(Państwo narodowe się bawi: horyzonty badawcze w Słowenii) (PDF)

Božidar Jezernik
Celebrating the National Unity in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
(Obchody narodowego zjednoczenia w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców) (PDF)

Mitja Velikonja
Contested Anniversary – Celebrating November 29, Republic Day (of Socialist Federative Republic of Yugoslavia) in Present-Day Slovenia
(Kwestionowana rocznica: obchody 29 listopada, Dnia Republiki (b. Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii) we współczesnej Słowenii) (PDF)

Anna Kurpiel
Translokalne dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
(Translocal Cultural Heritage of Lower Silesia) (PDF)

Sebastian Latocha
Opowieści popradzkie. Rzeka Poprad jako korelat dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza
(Tales about the Poprad River. The Poprad River as a Correlate of the Cultural Heritage of the Polish-Slovak Borderland) (PDF)

Jaka Repič
Yugoslavia from the Other Side. Memorialization of the Yugoslavian Communist Revolution Among Slovenians in Argentina
(Jugosławia z drugiej strony. Rytualizacja wspomnień o jugosłowiańskiej rewolucji komunistycznej wśród Słoweńców w Argentynie) (PDF)

MATERIAŁY Z TERENU

Grażyna Kubica
Jak żech se dowała szyć ślóńskóm suknie. Szkic autoetnograficzny
(How I Had a Silesian Frock Made. An Autoethnographic Sketch) (PDF)

Karolina Echaust
Bartnictwo w kontekście ekologii kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – refleksje po badaniach pilotażowych
(Tree Beekeeping in the Context of Cultural Ecology and the Protection of Intangible Cultural Heritage – Reflections after the Research Reconnaissance) (PDF)

Lucie Navrátilová
St. Nicholas Processions in Horni Lidecsko as a Part of Wallachia’s Cultural Heritage and Testimony to the Survival of the Carpathian Culture
(Procesja Świętego Mikołaja w Hornim Lidecsku jako część dziedzictwa kulturowego Wołoszy i świadectwo trwałości kultury karpackiej) (PDF)

Silvia Marin Barutcieff
An Iconographic Theme Disseminated North of the Carpathians: Saint Christopher in Romanian Mural Painting of Southern Transylvania (1760–1835)
(Rozprzestrzenianie się tematu ikonograficznego na północ od Karpat: św. Krzysztof w rumuńskim malarstwie ściennym południowej Transylwanii (1760–1835)) (PDF)

KOMENTARZE I OMÓWIENIA

Zofia Sokolewicz
Dziedzictwo, pamięć, ciągłość
(Heritage, Memory, Continuity) (PDF)

Jacek Jan Pawlik
Tożsamość regionalna a postrzeganie świata. Paul Joachim Schebesta – niestrudzony badacz ludów niskorosłych
(Regional Identity and the Perception of the World. Paul Joachim Schebesta – a Tireless Researcher of Short-statured Peoples) (PDF)

Blanka Soukupová
Several Comments Regarding an Unfairly Overlooked Book or Contemplation of the Significance of Cultural Heritage in Post-modern Czech Society (Instead of a Standard Review)
(Kilka uwag o niesłusznie przeoczonej książce, czyli rozważania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego w ponowoczesnym społeczeństwie Czech (zamiast standardowej recenzji)) (PDF)

NA INNY TEMAT

Andrzej Paweł Wejland
Jak gazeta codzienna przekraczała codzienność Wielkiej Wojny. „Nowy Kurier Łódzki” 1914–1918
(How a Daily Newspaper Went Beyond the Everyday of the Great War. “Nowy Kurier Łódzki” 1914–1918) (PDF)

Peter Simonič
Contested Rites – Janša’s Politics of Statehood Celebration in Contemporary Slovenia
(Kwestionowane rytuały – polityka J. Janšy a obchody ku czci państwowości we współczesnej Słowenii) (PDF)