tom LXI, 2022

ŚWIĘTOWANIE

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
Teresa Smolińska, Dorota Świtała-Trybek

Tom LXI do pobrania w formacie PDF >>>

Strony tytułowe (PDF)

Strona redakcyjna (PDF)

SPIS TREŚCI (PDF)

ROZPRAWY

Kamil Wolanin
Świętowanie jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną
Celebrating as a circumstance excluding criminal liability (PDF)

Katarína Popelková; Juraj Zajonc
Halloween and Valentine’s Day in Slovakia: new holidays or new opportunities for celebration?
Halloween i walentynki na Słowacji: nowe święta czy nowe okazje do świętowania? (PDF)

Piotr Grochowski
Gdzie świętują rodzimowiercy? Przedchrześcijańskie dziedzictwo Słowian w warunkach późnej nowoczesności
Where do the followers of Rodzimowierstwo celebrate? Pre-Christian heritage of the Slavs in the conditions of late modernity (PDF)

Katarzyna Smyk
A rite in the light of the Actor-Network Theory – the research perspectives (as exemplified by the feast of Corpus Christi in Spycimierz)
Obrzęd w świetle Teorii Aktora-Sieci – perspektywy badawcze (na przykładzie Bożego Ciała w Spycimierzu) (PDF)

Zuzana Beňušková
Municipality Day(s): a new tradition in the calendar of municipal festivals
Dzień/dni miejscowości: nowa tradycja w kalendarzu świąt lokalnych (PDF)

Oleksandra Matyukhina
Celebration of the New Year in Ukraine during the Soviet and post-Soviet periods
Obchody Nowego Roku w Ukrainie w czasach władzy radzieckiej i w okresie postradzieckim (PDF)

MATERIAŁY Z TERENU

Magdalena Brandt
Stawianie maibaumu. O majowym świętowaniu jako formie konstruowania tożsamości mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim
Putting up a maibaum. On the May celebrations as a form of identity construction practice among the German minority of Opole Silesia (PDF)

Magdalena Toboła-Feliks
Strój rozbarski jako atrybut świętowania Bożego Ciała
Rozbark regional costume as an attribute of celebrating Corpus Christi (PDF)

Iryna Koval-Fuchylo; Katarzyna Orszulak-Dudkowska
How a gathering becomes a holiday. Modern social practices of migrants from flooded zones in Ukraine
Jak spotkanie staje się świętem. Współczesne praktyki społeczne przesiedleńców z terenów zatopionych w Ukrainie (PDF)

Katarzyna Ceklarz
„Sabałowa Noc” – góralskie święto „po zbójnicku”
“Sabała’s Night” – the highlander “highwaymen” celebration (PDF)

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź
W stronę uludycznienia kultury: współczesne miasto jako przestrzeń konsumpcji zabawy i kreowania tożsamości. Przykład tarnogórskich Dni Gwarków
Towards an increase of the ludic element in culture: the modern city as a space of fun consumption and identity creation. The example of the “Dni Gwarków” event in Tarnowskie Góry (PDF)

Dorota Świtała-Trybek
Moczka jest jak Śląsk. Króluje w ni roztomajtość a wolność… O regionalnej specyfice deseru wigilijnego
Moczka is like Silesia. It is characterised by variety and freedom… On the regional specificity of the Christmas Eve dessert (PDF)

Tomasz Rokosz
Kolęda z drzewkiem z Zarównia w kontekście kolędowania z Rajem w południowo-wschodniej Polsce. W poszukiwaniu metody opisu i analizy wariantu obrzędu
Carolling with a tree from Zarównie in the context of carolling with paradise in South-Eastern Poland. In search of a method of description and analysis of a variant of a rite (PDF)

NA INNY TEMAT

Joanna Pietraszczyk-Sękowska
O badaniu wojny poprzez ustanawianie pokoju między dyscyplinami. Wybrane aspekty współpracy antropologii i nauk politycznych na przykładzie badań terenowych w Andach
Researching war through establishing peace between disciplines. Selected aspects of cooperation of anthropology and political science illustrated with example of fieldwork in the Andes (PDF)

KOMENTARZE I OMÓWIENIA

Katarzyna Kaniowska
Etyka badań a etyka badacza. Uwagi na marginesie lektury książki Adrianny Surmiak Etyka badań jakościowych. Analiza doświadczeń badaczy w badaniach z osobami podatnymi na zranienie
Research ethics versus researcher ethics. Notes on the margins of a reading of Adrianna Surmiak’s book Etyka badań jakościowych. Analiza doświadczeń badaczy w badaniach z osobami podatnymi na zranienie (PDF)