Planowany tom

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
(t. 64, 2025 rok)

BIOGRAFISTYKA W PERSPEKTYWIE ANTROPOLOGICZNEJ

Planowany tom „Łódzkich Studiów Etnograficznych” poświęcony będzie biografistyce w
ujęciu antropologicznym. Na łamach czasopisma proponujemy dyskusję nad pojęciami,
metodami i problemami towarzyszącymi uprawianiu biografistyki oraz refleksję na temat
potrzeby tego rodzaju badań. Potrzeba badań biograficznych (w tym także analiza dorobku
przedstawicieli dyscypliny) wyłania się jako kluczowy element śledzenia dziejów myśli
antropologicznej. Jednak w przypadku popularyzacji sylwetek oraz dokonań badaczy i
teoretyków nie chodzi jedynie o aspekt poznawczy. Biografie posiadają także moc
kształtowania i umacniania tożsamości środowiskowej określonego grona uczonych.
Materiały biograficzne poświęcone etnografom/etnologom/antropologom stanowią dziś
podstawowe narzędzie w edukacji regionalnej i procesie kształtowania pamięci zbiorowej.
Wpływ badań etnograficznych i antropologicznych, a zatem także sylwetki badaczy tych
nurtów, miały i nadal mają fundamentalny wpływ na kształtowanie tożsamości lokalnej,
regionalnej i narodowej. Często efektem badań biograficznych jest popularyzowanie postaw
etnografa: uczonego, odkrywcy, badacza, regionalisty, animatora, kolekcjonera, wychowawcy,
także patrioty.

Biografie naukowe wskazują, że polska antropologia/etnologia/etnografia zrodziły się i
rozwijały w ścisłym związku z innymi dyscyplinami: historią, geografią, archeologią,
socjologią, filologią, językoznawstwem, naukami o sztuce, muzykologią. To również
przemawia za potrzebą spojrzenia na biografistykę w możliwie szerokiej perspektywie,
wychodząc od biografistyki antropologicznej jako inspiracji do dyskusji.
W ramach projektowanego tomu chcielibyśmy skupić uwagę zarówno na specyfice
dzisiejszych badań biograficznych i wnioskach płynących z ich prowadzenia, jak i na
zagadnieniach teoretycznych towarzyszących uprawianiu biografistyki.

Redaktorka tematyczna: dr Katarzyna Ceklarz (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Akademia
Nauk Stosowanych w Nowym Targu)

Na artykuły czekamy do 31 grudnia 2024 roku. Należy je zgłaszać do następujących działów
naszego czasopisma:

  • Rozprawy
  • Materiały z terenu
  • Komentarze i omówienia

W ŁSE jest też dział dedykowany tekstom poza wiodącym tematem:

  • Na inny temat

Artykuły do niego można przesyłać na bieżąco. Artykuły przesłane do końca kwietnia 2025,
po pozytywnym przejściu procedury recenzenckiej, zostaną opublikowane w tomie wydanym
w 2025 r.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” mają 70 pkt. na ministerialnej liście czasopism naukowych.

Przyjmujemy tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej i opracowane zgodnie z
zasadami formalnymi obowiązującymi w ŁSE. Wszystkie artykuły przechodzą procedurę
podwójnych „ślepych” recenzji.

Zgłaszanie tekstów oraz cała procedura redakcyjno-recenzyjna realizowana jest na
Akademickiej Platformie Czasopism: http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LSE

Artykuły należy przygotować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w zakładce: Przesyłanie
tekstów: https://apcz.umk.pl/LSE/about/submissions

Kontakt z redakcją: lse.redakcja@gmail.com

Call for papers (PL) pdf

Call for papers (ENG) pdf