Planowany tom

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
(t. 61, 2022 rok)

W planowanym tomie „Łódzkich Studiów Etnograficznych” interesować nas będzie ŚWIĘTOWANIE w tradycyjnym i współczesnym wymiarze, należące do bardzo interesujących obszarów kultury, którego zróżnicowane formy rozwijały się przez wieki.

Zapraszamy do interdyscyplinarnego oglądu ŚWIĘTOWANIA jako czasu niezwykłego w życiu człowieka (sfera sacrum), czasu przeciwstawianego codzienności i pracy (sfera profanum). Zaczynając „od początku”: przed przyjęciem chrześcijaństwa mieliśmy własny kalendarz obrzędowy, a święta wyznaczały pory roku, wegetacja przyrody oraz święta miłości, gdy „łączyły się młode pary”. Pierwotne formy świętowania, łączone ze zwyczajami, obyczajami, obrzędami, rytuałami, ceremoniałami, po przyjęciu chrześcijaństwa zdominował rok liturgiczny. Zarówno stare, jak nowsze praktyki kulturowe cechowała (cechuje) bogata symbolika, funkcje magiczne, którym towarzyszyły (towarzyszą) uroczyste obchody, rozmaite wierzenia, formuły słowne, ucztowanie, odświętny ubiór (strój obrzędowy), wiele z nich utożsamianych jest z tradycją. ŚWIĘTOWANIE, zapewniając człowiekowi poczucie ładu i stabilizacji, w okresie dynamicznych przemian przywołuje emocje znane z dzieciństwa i odbierane jest wówczas jako czas lepszy i bardziej atrakcyjny od czasu dnia powszedniego. Odtwarzane jest przez wspólnotę ludzi wyznających te same wartości, a więc i uczestnictwo w nim potwierdza przynależność do tej zbiorowości. ŚWIĘTOWANIE jest swoistym nośnikiem aksjologii danej grupy, a w święcie i sposobie świętowania wyrażają się wartości wskazujące na poszukiwanie sensu życia, na podkreślenie statusu społecznego, jak i eksponowania własnej osobowości.

W wielowiekowym procesie przemian tradycji świętowania, gdy narodziła się „nowa świecka tradycja” świętowania, a świeckie święta i ceremonie państwowe wzbogacać poczęły dotychczasowy kalendarz dni wolnych od pracy, a święta „z importu”, funkcjonujące już w nurcie kultury popularnej, zmieniać poczęły styl życia – musi znaleźć się miejsce dla dyskusji, do której zapraszamy badaczy reprezentujących „nauki o kulturze i religii”, a w szczególności folklorystów, etnologów i antropologów. Chcemy kontynuować rozpoczęty już dialog nad tradycyjnym i współczesnym świętowaniem (z uwzględnieniem nie tylko lokalnych środowisk, ale i miejskich oraz wielkomiejskich), nad zmieniającymi się funkcjami, amerykanizacją kultury, świętowaniem w kategoriach zabawy w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego, preferowaną przez mniejszości narodowe tradycją wynalezioną. Dialog ten pora już dopełnić kolejnymi pytaniami o miejsce we współczesnej kulturze tradycyjnych form świętowania dorocznego i rodzinnego, o modne przykłady karnawalizacji, świętowania ulicznego w formie happeningów społecznych i politycznych, uczestnictwie w nich kobiet i młodzieży. Interesujące tu mogą być pytania o styl życia grup wiekowych, rodzin, grup zawodowych, o formy świętowania w pluralistycznym dziś społeczeństwie, o miejsce Kościoła (próbującego włączyć się bądź inicjować nowe formy świętowania i uczestnictwa w kulturze), o „religii w zdradzieckim uścisku kultury konsumpcyjnej”, o wpływie na świętowanie pandemii koronawirusa (COVID-19) i lockdownu…

Redaktorki tomu: dr hab., prof. UO Teresa Smolińska i dr hab., prof. UO Dorota Świtała-Trybek

Prosimy o przygotowanie tekstów do następujących działów naszego czasopisma:

  • Rozprawy;
  • Materiały z terenu;
  • Komentarze i omówienia.

Przyjmujemy tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej i opracowane zgodnie z zasadami formalnymi obowiązującymi w ŁSE.

Informacje i wytyczne dla Autorów znajdują się na: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/about/submissions oraz https://lse.ptl.info.pl/dlaautorow/.

Zgłaszanie tekstów oraz cała procedura redakcyjno-recenzyjna realizowana jest na Akademickiej Platformie Czasopism: http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LSE.

Na artykuły czekamy do 31 grudnia 2021 roku.

Call for papers (PL) pdf

Call for papers (ENG) pdf