Planowany tom

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
(t. 63, 2024 rok)

NIEMATERIALNE: ZARZĄDZANIE – WYZWANIA

Tom planujemy poświęcić niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu, rozumianemu ściśle
w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony tego dziedzictwa. Wydanie tomu
zbiega się z trzema rocznicami, które zachęcają do podsumowań: w 2024 roku rozpocznie się
trzecie dziesięciolecie funkcjonowania Konwencji, drugie dziesięciolecie działania w Polsce
Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i przypadnie dziesięciolecie
pierwszych wpisów na tę Listę. W tym czasie UNESCO udoskonala swoje dokumenty, a Polska
dopracowuje się systemu ochrony tradycji i wspólnot lokalnych zgodnie z Konwencją 2003
oraz dotyczącymi jej dyrektywami operacyjnymi. Pojawia się jednak prowokacyjne pytanie:
„Wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – i co dalej?”. Jubileusze stanowią
więc okazję do interdyscyplinarnej refleksji naukowej i krytycznego spojrzenia na jasne i
ciemniejsze strony tego procesu oraz jego efekty czy problemy, które ujawnił.

Jednym z tych problemów jest niebezpieczeństwo fragmentacji dziedzictwa, dlatego
szczególnie zapraszamy do nadsyłania artykułów dotyczących zarządzania ochroną
niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ujęciu holistycznym, czyli w kontekście całości
krajobrazu historycznego, przyrodniczego, kulturowego itd. Zależy nam na debacie nad
zagrożeniami i szansami dla dziedzictwa niematerialnego, wynikającymi z
dekontekstualizacji, komercjalizacji, instytucjonalizacji, teatralizacji, popkulturyzacji itd. Za
godne osobnej refleksji uznajemy relacje turystyki i edukacji regionalnej do niematerialnego
dziedzictwa kulturowego.

Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym musi odpowiadać na jak najbardziej aktualną
współczesność. Dziś, w obliczu wojny na wschodzie Europy, kryzysu klimatycznego lub
migracyjnego, zależy nam na pokazaniu strategii ochrony dziedzictwa niematerialnego
zagrożonego konfliktami zbrojnymi, narodowościowymi, społecznymi, ekonomicznymi, tak
międzynarodowymi, jak lokalnymi itd. Ważne jest dla nas przy tym ukazanie tych problemów
z różnych perspektyw badawczych.

Redaktorka tematyczna: dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

Na artykuły czekamy do 31 grudnia 2023 roku. Należy je zgłaszać do następujących działów
naszego czasopisma:

  • Rozprawy
  • Materiały z terenu
  • Komentarze i omówienia

W ŁSE jest też dział dedykowany tekstom poza wiodącym tematem:

  • Na inny temat

Artykuły do niego można przesyłać na bieżąco. Teksty przesłane do tego działu do końca
kwietnia, po pozytywnym przejściu procedury recenzenckiej, zostaną opublikowane w tomie
wydanym pod koniec danego roku.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” mają 70 pkt. na ministerialnej liście czasopism naukowych.

Przyjmujemy tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej i opracowane zgodnie z
zasadami formalnymi obowiązującymi w ŁSE. Wszystkie artykuły przechodzą procedurę
podwójnych „ślepych” recenzji.

Zgłaszanie tekstów oraz cała procedura redakcyjno-recenzyjna realizowana jest na
Akademickiej Platformie Czasopism: http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LSE

Artykuły należy przygotować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w zakładce: Przesyłanie
tekstów: https://apcz.umk.pl/LSE/about/submissions

Kontakt z redakcją: lse.redakcja@gmail.com

Call for papers (PL) pdf

Call for papers (ENG) pdf