Planowany tom

Zapraszamy do współtworzenia kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych”
(t. 62, 2023 rok)

Planujemy tom poświęcony przekazom FOLKLORU SŁOWNEGO, które funkcjonują (lub funkcjonowały) w obiegu społecznym jako twórczość kolektywna, wyrażając grupowy światopogląd oraz wiedzę nieformalną tak zwanych zwykłych ludzi. Zakładamy, że folklor występować może zarówno w rozbudowanej formie narracyjnej, jak i w postaci skrótowych formulicznych haseł. W wielu sytuacjach przekazywany jest ustnie w warunkach bezpośredniego kontaktu, ale funkcjonuje również w formie pisanej, drukowanej oraz za pośrednictwem nowoczesnych technologii cyfrowych, w powiązaniu z elementami wizualnymi bądź audialnymi. Przyjmujemy też, że nie wszystkie przekazy, które zachowują cechy komunikacji folklorystycznej, muszą wpisywać się w ustalone dotychczas konwencje gatunkowe. Dla opisania folkloru bardzo istotne pozostają zaś relacje, jakie zachodzą pomiędzy słowem a bezpośrednią sytuacją przekazu, światopoglądem uczestników badanej komunikacji, a także całościowym kontekstem danej kultury.

Do nadsyłania artykułów zapraszamy badaczy kultury, a przede wszystkim etnologów, antropologów kultury i folklorystów, których zajmuje folklor słowny jako element kultury różnych środowisk i grup społecznych. Interesują nas aktualnie prowadzone prace analityczne i interpretacyjne, dotyczące przekazów doskonale znanych z folklorystycznej i etnograficznej tradycji badawczej. Oczekujemy również na teksty poświęcone zjawiskom folkloru współczesnego, obecnego w różnych przestrzeniach komunikacyjnych, wykorzystujących nowoczesne technologie internetowe i mobilne, tworzonych w nowych środowiskach folklorotwórczych.

Zależy nam na pokazaniu aktualnej debaty nad folklorem, jako przejawem „żywego słowa”, które wciąż zachowuje swoją wartość społeczną i badawczy potencjał. Ważne jest dla nas ukazanie różnorodnych treści, form, funkcji i znaczeń przekazów folklorystycznych, poddanych naukowym analizom i interpretacjom w różnych perspektywach teoretycznych.

Redaktorki tomu: dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska i dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

Prosimy o przygotowanie tekstów do następujących działów naszego czasopisma:
• Rozprawy
• Materiały z terenu
• Komentarze i omówienia

Przypominamy, że w „ŁSE” jest dział zatytułowany „Na inny temat”, dedykowany tekstom poza wiodącym tematem.

Przyjmujemy tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej i opracowane zgodnie z zasadami formalnymi obowiązującymi w ŁSE.

Informacje i wytyczne dla Autorów znajdują się na:
https://apcz.umk.pl/LSE/about/submissions oraz https://lse.ptl.info.pl/dla-autorow/.

Zgłaszanie tekstów oraz cała procedura redakcyjno-recenzyjna realizowana jest na Akademickiej Platformie Czasopism: http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LSE.

Na artykuły czekamy do 31 grudnia 2022 roku.

 

Call for papers (PL) pdf