tom LVII, 2018

MUZYKA

REDAKTOR TEMATYCZNY:
Gustaw Juzala-Deprati

Tom LVII do pobrania w formacie PDF  >>>

 

Strony tytułowe (PDF)

Strona redakcyjna (PDF)

SPIS TREŚCI (PDF)

 

ROZPRAWY
Piotr Dahlig Tradycyjny śpiew wielogłosowy w Polsce w perspektywie etnomuzykologii
(Traditional Multipart Singing in Poland in the Perspective of Ethnomusicology) (PDF)

Weronika Grozdew-Kołacińska Muzyka tradycyjna i folkowa w Polsce – dialog międzykulturowy vs. Hermetyzacja swojskości (Traditional and Folk Music in Poland – Intercultural Dialogue vs. Encapsulation of Homeliness) (PDF)

Austė Nakienė Shifts in Lithuanian Culture of the Twentieth and Twenty-first Centuries. Folk Music in Vilnius (Zmiany w kulturze litewskiej XX i XXI wieku. Muzyka ludowa w Wilnie) (PDF)

Ewa Sławińska-Dahlig Z badań nad słownictwem muzyków ludowych środkowej Polski (From the Research into the Vocabulary of Folk Musicians from Central Poland) (PDF)

Marta Wieczorek Flamenco: Contemporary Research Dilemmas (Flamenco: współczesne dylematy badawcze) (PDF)

 

MATERIAŁY Z TERENU
Rūta Žarskienė Brass Ensembles and Brass Bands in the Traditional Culture of Samogitia Region, Lithuania (Dęte orkiestry i zespoły w tradycyjnej kulturze Żmudzi, Litwa) (PDF)

Pablo González Casal, Rubén Picó Vila, Vicente Pastor Validación de parámetros para la clasificación acústica-organológica del timple (Walidacja parametrów dla klasyfikacji akustyczno-organologicznej timple) (PDF)

Anastasiya Niakrasava Niektóre aspekty tradycyjnej kultury muzycznej mniejszości polskiej na Grodzieńszczyźnie (Properties of the Traditional Musical Culture of the Polish Minority in the Grodno Region) (PDF)

 

KOMENTARZE i OMÓWIENIA
Maciej Kierzkowski Brass Band Contests in Poland as an Expression of Socio-musical Movement (Konkursy orkiestr dętych w Polsce jako ekspresja ruchu społeczno-muzycznego) (PDF)

Krystyna Piątkowska Niech gra muzyka – o filmie Andrzeja Barańskiego. Powracający temat (On Andrzej Barański’s Film Niech gra muzyka. A Recurring Topic) (PDF)

Bartosz Puliński Projekt Melodie Miasta Łodzi. Czyli o próbie praktykowania paraetnomuzykologii praktycznej w przestrzeni wielkomiejskiej (Project Lodz City Melodies. Or About an Attempt to Practice Practical Paraethnomusicology in the Urban Space) (PDF)

 

ROZMOWY
„Kiedy umierał griot, ludzie mówili, że spaliła się biblioteka”. Justyna Badji rozmawia z Ablaye’m Badji o senegalskich strażnikach tradycji („When the Griot Died, People Said the Library Had Burned”. Justyna Badji Talks to Ablaye Badji About the Senegalese Guardians of Tradition) (PDF)