O czasopiśmie

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA:
Specyfikę „ŁSE” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu. Dlatego podstawą prezentowanej tu antropologii najczęściej są „studia w terenie” i materiał empiryczny pozyskany w trakcie samodzielnych badań terenowych. Teksty zaś przedstawiają wyniki aktualnie prowadzonych badań empirycznych i rozważania teoretyczne dotyczące problematyki zajmującej antropologów.
Od 2015 roku przyjęto praktykę wydawania tomów profilowanych tematycznie. Taka formuła pozwala na wielostronne przedstawienie konkretnego tematu przez autorów reprezentujących różne stanowiska metodologiczne, stosujących różne narzędzia badawcze, odmiennie czytających i interpretujących współczesną kulturową rzeczywistość.

„Łódzkie Studia Etnograficzne” na ministerialnej liście czasopism naukowych otrzymały 70 punktów (zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkonictwa Wyższego z dn. 5 stycznia 2024: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-5-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych).

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

Scopus (https://www.scopus.com)

EBSCO (https://www.ebsco.com/)

ERIH Plus – European Reference Index for the Humanities (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl)

CEEOL – Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com)

DOAJ – Directory of Open Access Journals (https://doaj.org)

IBSS – International Bibliography of Social Sciences (https://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html)

Index Copernicus (https://indexcopernicus.com/index.php/pl/)

Bibliografia Etnografii Polskiej (http://www.ptl.info.pl/odie/)

WYDAWCA:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław

tel.: 71 375 75 83
fax.: 71 375 75 84

e-mail: ptl@ptl.info.pl
www.ptl.info.pl

Logo-w-uproszczona-RGB-01

POLITYKA OPEN ACCESS:

Wersja on-line „Łódzkich Studiów Etnograficznych” jest wersją oryginalną czasopisma dostępną na:

http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LSE

http://lse.ptl.info.pl/

Nasze czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

HISTORIA CZASOPISMA:
Czasopismo powstało w 1959 roku. Pierwszym redaktorem była prof. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, następnie funkcję tę pełniła prof. Jadwiga Kucharska. Na początku czasopismo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii UŁ i etnografów zatrudnionych w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Dużą wagę przywiązywano do informowania o badaniach pracowników regionalnych muzeów i wystawach przez nich organizowanych. Wiele tomów już w przeszłości miało charakter profilowany tematycznie lub regionalnie, np. opoczyńskie (tomy 22, 26), Kaszuby (okolice Bytowa – tom 25), zwyczaje i folklor robotniczego Kalisza (tom 28), kultura wielkomiejskich robotników (tomy 15, 21, 24, 29).
Redaktorzy „Łódzkich Studiów Etnograficznych”:
Kazimiera Zawistowicz-Adamska (1959–1983)
Jadwiga Kucharska (1984–1995)
Grażyna Ewa Karpińska (od 1996)

„Łódzkie Studia Etnograficzne” zarejestrowane są w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem: ISSN 2450-5544.